Vakfın Faaliyetleri


Toplumun çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, İslâm dininin tanıtılması ve din hizmetleri ile din eğitimi konusunda faaliyetlerde bulunmak, insan hakları ve dinî özgürlükler başta olmak üzere hukukî konularda destek sağlamak.

Yurt dışı ve yurt içinde dinî ve hayri hizmetler ile eğitim, sağlık, kültür, sosyal yardım, bilimsel araştırma, geliştirme, çevre sorunlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enstitü, araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezleri açmak, ihtiyaç halinde alanında uzman personel desteği sağlamak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, bu alanlarda yapılan benzeri faaliyetlere katkı sağlamak.

Yurt dışı ve yurt içinde camiler, Kur’an kursları inşa etmek, ihtiyacı olan cami ve Kur’an kurslarına maddî yardımda bulunmak, daha önceki yıllarda inşa edilmiş olan camileri ve diğer tarihî eserleri onarmak.

Yurt dışı ve yurt içinde okullar yapmak, eğitim kurumlarında hizmet veren ve hizmet alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon vb. tesisler kurmak ve işletmek, öğrencilere burs vermek, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlamak.

Yurt dışına gönderilen veya yurt dışından gelen öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak, öğrenimleri süresinde ve sonrasında; gerek eğitim öğretim süreçlerine gerekse sosyal hayata intibaklarına rehberlik etmek, genel verimliliklerini arttırıcı eğitimler düzenlemek, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek, ilmî araştırmalar yaptırmak, ilmî etkinlik ve akademik projeleri desteklemek.

Dinî ve kültürel hayatın gelişmesi için çalışmalar yapmak, sosyal ve dinî içerikli problemlerin çözümüne katkı sağlamak, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu sahada çalışan kişi ve kuruluşlara, imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak.

Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla yurt dışında ve yurt içinde aynî ve nakdî yardım toplamak, kampanyalar düzenlemek, toplanan aynî ve nakdî yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, uygun hizmetlere tahsis etmek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek.

Fitreleri ve zekâtları kabul ederek ayrı bir hesapta toplamak, bunları dinen verilmesi gereken yerlere sarf etmek, diğer şartlı bağışları kabul etmek ve bağışları yapanların arzularını ve şartlarını yerine getirmek. Hac, umre, kurban ve benzeri ibadetlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak, bu amaçla organizasyonlar, seyahatler ve kampanyalar düzenlemek.

Fakir ve muhtaç kimseler için aşevi, hastaneler ve diğer tedavi kurumları, huzurevleri, sığınma evleri, yetimhaneler açmak, işletmek ve bu hizmetler için gerekli harcamaları yapmak. Ramazanda iftar verilmesi, fakir çocukların sünnet ettirilmesi gibi İslâmî ve millî örf ve âdetlerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin şiddet veya terörle ilişkilendirilmesine yönelik anlayışlara karşı faaliyetler yapmak, farklı dinî inanış, sosyal grup ve kültür anlayışına sahip insanlar arasındaki insanî ve barışçıl bağların geliştirilmesini teşvik etmek.

Vakfın gayesi ve faaliyet alanlarına uygun şekilde, Türkçe veya diğer dillerde basılı, sesli, görüntülü, dijital ve süreli yayınlar yapmak, gerektiğinde bu hizmetleri ihtiyaç duyulan yerlere ücretsiz sunmak.

Yurt dışı ve yurt içinde din hizmeti, din eğitimi ve öğretimi veren kurum ve kuruluşların her çeşit eşya, araç gereç ve malzemeyi satın alıp bedelli veya bedelsiz tahsis veya hibe etmek. Bu kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları ilmî çalışma ve toplantılara (konferans, sempozyum, seminer, panel, yarışma, kurs vb.) maddî destek sağlamak.

Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yurt dışında ve yurt içinde gayrimenkuller almak, takas etmek veya satmak ya da vakfın mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri ilgili kurum ve kuruluşlara tahsis etmek.

Vakfa gelir sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışında iktisadî işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, hisse senetleri satın almak, bunları doğrudan işletmeye veya denetim altındaki bir işletmeciye işlettirmek.